DECLARAŢIA

CONGRESULUI AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE

DIN REPUBLICA MOLDOVA

  

Pornind de la  faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă un fundament esențial pentru funcționarea oricărui regim democratic, deoarece doar la nivel local poate fi exercitat în modul cel mai direct dreptul cetăţenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice;

 Conştienţi de răspunderea pe care o purtăm faţă de cetăţenii Republicii Moldova, care să așteaptă ca autoritățile pe care le aleg să-și îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile funcționale; 

 Constatând că politica de dispersare şi divizarea a autorităţilor locale pe criterii politice, promovată în ultimii ani, a dăunat grav calităţii actului de guvernare pe plan local și național, conducând la o degradare constantă a situației cu care se confruntă colectivitățile locale din Republica Moldova;

 Fiind convinşi că numai printr-o participare organizată, activă şi eficientă a autorităţilor locale poate avea loc modernizarea, dezvoltarea  şi europenizarea reală a statului și societății din Republica Moldova;

Recunoscând că problemele administraţiei publice locale sunt comune pentru toate autorităţile locale indiferent de opţiunile şi viziunile politice şi dorind să contribuie într-un mod mai eficient şi adecvat la soluţionarea problemelor comune ale autorităţilor locale prin descentralizarea continuă a responsabilităţilor şi dezvoltării autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale;

Stabilind că numai reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivităţilor locale, în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi, pe plan intern şi internaţional constituie fundamentul edificării unui parteneriat efectiv şi egal cu administraţia publică centrală;

Convinşi că numai printr-o uniune strânsă a tuturor autorităţile locale este posibilă ocrotirea si promovarea reală a idealurilor si principiilor prevăzute în Carta Europeană a autonomiei locale, Constituţia R. Moldova şi alte acte legislative în vigoare;

Recunoscând necesitatea formării şi menţinerii prin eforturi şi contribuţii comune a unei viziuni pe termen lung asupra dezvoltării locale, întărită de cercetarea minuțioasă și de furnizarea de expertiză la nivelul grupurilor de consultanți aflați în serviciul descentralizării, ca politică de stat în Republica Moldova;

Convinşi că fără o politică vizionară și plenară a descentralizării și consolidării autonomiei locale, Republica Moldova nu va putea să asigure obiectivele centrale de modernizare și europenizare pe care le anunță, pe plan politic;  

Având drept temeiuri juridice prevederile Constituţiei R. Moldova, a Cartei Europene a Autonomiei Locale, Legii privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi alte acte legislative în vigoare,

 

Noi, reprezentanţi colectivităţilor locale, întruniţi în cadrul Adunării de constituirea a Congresului Autorităţilor Locale din Republica Moldova (CALM) din 21 martie 2010:

Declarăm următoarele:

1.       Astăzi, în RM, cea mai mare problemă a administraţiei publice locale ţine de caracterul incomplet, formal şi fragmentar al reformelor începute, dar incomplet formulate. Deşi au trecut deja 4 ani de la adoptarea ultimului pachet de legi privind administrarea publică locală (Decembrie 2006), aplicarea lor corespunzătoare întârzie, în contrast flagrant cu așteptările mari ale autorităților locale și obligațiile asumate de RM faţă de Consiliul Europei. Deşi se promite neîncetat instalarea unui sistem de finanţe publice locale, corelat cu legislaţia cu privire la descentralizare, constatăm că aceste promisiuni nu se traduc în fapte reale. Lipsa unui cadru adecvat și modern al finanțelor publice locale reduce la zero efectul iniţial al reformelor, stimulând dezamăgirea profundă.

2.       Din mai multe motive, sistemul administraţiei publice locale din Republica Moldova rămâne a fi instabil și dezechilibrat, construit pe instrumente normative contradictorii şi adeseori inaplicabile. Absența unui sistem de finanţe publice locale adecvat anulează competenţele atribuite autorităților locale și descurajează inițiativa locală. În aceste condiții, autorităţile publice locale rămân lipsite de capacităţii organizatorice şi funcţionale pentru a-şi exercita atribuţiile legale şi a soluţiona problemele de zi cu zi ale colectivităţilor locale.

3.       Modul de finanţare a APL şi situaţia în domeniul statelor de personal demonstrează că autorităţile publice locale sunt privite şi transformate în nişte anexe neputincioase ale autorităţilor centrale, care în 80-90% din activitatea lor se ocupă cu lucrul de secretariat şi soluţionarea problemelor delegate abuziv lor de către autorităţile centrale. Totodată, autorităţile publice locale au puține mijloace financiare şi funcţionale pentru a se ocupa nemijlocit de problemele concrete de interes local: drumuri, apă,  canalizare etc.

4.       Cu regret constatăm că lipsa de comunicare şi consultare din timp  şi adecvată a autorităţilor publice locale diminuează considerabil autoritatea guvernului şi perpetuează practica de adoptare a unor decizii guvernamentale contrare drepturilor legitime ale autorităţilor locale şi contrare principiilor constituţionale ale autonomiei locale. În calitate de exemplu  recent care a trezit indignarea şi nedumirirea autorităţilor locale, menţionăm adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 99 din 16.02.2010 prin care autorităţilor  publice locale, în mod direct se obligă !!!, să-şi reducă încă odată statele şi cheltuielilor de personal. În afară de faptul, ca o astfel de indicaţie în privinţa autorităţilor locale este contrară Cartei Europene a Autonomiei Locale şi Legii privind administraţia publică locală (art.14), acest document demonstrează lipsa deosebirii între autorităţile centrale şi cele locale. În acest sens, Guvernul poate obliga prin astfel de acte doar autorităţile centrale care se află în subordinea sa directă. Dar nicidecum, nu poate obliga şi da indicaţie autorităţilor locale, care potrivit legii nu sunt în subordinea Guvernului. In aceste cazuri, Guvernul şi alte autorităţi centrale pat doar să recomande!!!

5.       Constatăm că lipsa de acţiuni concrete şi consecvente privind realizarea unei politici de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale afectează dramatic imaginea şi credibilitatea oricărui guvern central, indiferent de ideologia și premizele intrării sale la guvernare, atât pe plan intern cât și pe plan extern. În particular, atragem atenția asupra faptului că Guvernul RM trebuie să dispună de o viziune pe termen lung asupra descentralizării, implicând autoritățile locale în cadrul unor forme de consultare permanentă. Lipsa unui format de consultări permanente şi continuarea practicii de adoptarea de acte importante pentru APL fără o consultare prealabilă a lor, generează tensiuni şi conduce la apariţia unor acte discutabile din punct de vedere a conformităţii lor principiilor autonomiei locale şi descentralizării. Fără o consultare prealabilă a puterilor locale în toate aspectele care privesc viaţa şi funcţionarea acestora, nu poate exista guvernare democratică, ceea ce menţine o profundă instabilitate administrativă şi politică în Republica Moldova.

6.       Este evident că și autoritățile locale trebuie să-și fortifice pozițiile și cerințele. Chemăm pe această cale toate autorităţile publice locale şi asociaţiile lor reprezentative să susţină şi să participe activ la procesul de unificare a tuturor puterilor locale în cadrul unei singure organizaţii naţionale, capabile să apere şi să asimileze adevăratele interese ale colectivităţilor locale. Noi credem că problemele cu care se confruntă autorităţile locale sunt comune, iar interesele publice constituie un domeniu al cooperării şi nu al luptelor de partid.  Astăzi trebuie de recunoscut că pentru noi primari şi aleşi locali, partidul principal este – colectivitatea noastră locală care ne-a ales şi problemele pe care noi trebuie să le soluţionăm zi cu zi şi cu care, de regulă, rămânem singuri. Considerăm că a venit timpul ca toate autorităţile publice locale, indiferent de viziunile sale politice, să decidă asupra unificării forțelor pe domenii concrete legate de administrație publică local, pentru ca vocea lor să fie în sfârşit auzită şi luată în consideraţie de factorii decizionali. În acest sens, doar crearea Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova poate însemna acea platformă de unitate și acțiune, care să ofere tuturor APL şi asociaţiilor lor posibilitatea unicală de a-și proteja în mod unitar drepturile şi interesele legitime, devenind un centru de asistenţă şi consultanţă al APL.

7.       Stimaţi colegi, suntem convinși că după ani de dezbinare inutilă şi nemotivată, indiferent de viziunile politice, avem lucruri importante care ne unesc pe toți împreună, iar problemele care afectează localitățile noastre sunt, în linii generale, foarte asemănătoare. Este în interesul nostru comun să promovăm politici de stat, care să dea rezultate pentru comunitățile locale, prin consolidarea autonomiei finanțelor locale, prin descentralizare și subsidiaritate. Aceste probleme nu se rezolvă de ani de zile, iar una din cauzele principale este ca pană în prezent am fost dezbinaţi şi nu am putut să ne apărăm în mod unitar, argumentat şi profesionist drepturile şi interesele noastre şi ale cetăţenilor pe care-i reprezentăm.

8.       Ne adresăm către Guvernul RM de la care așteptăm începutul unei colaborări deschise și eficiente, bazată pe egalitate şi respect în interesul întregii ţări şi colectivităţilor pe care le reprezentăm. Avem nevoie de această colaborare nu de ochii lumii, ci pentru ca să putem aplica în acest fel spiritul şi normele Convenţiilor Europene, pe care Republica Moldova le-a ratificat și pe care trebuie să le respecte. Cerem să fie întreprinse in regim de urgenţă acţiuni concrete în vederea trasării și urmării neabătute a obiectivului de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale în RM: în particular – crearea mult aşteptatei Comisiei Speciale a Parlamentului RM pentru descentralizare, precum şi înființarea Comisiei Paritare de pe lângă Guvernul RM pe politicile și strategia descentralizării.

9.       Ne adresăm către liderii tuturor partidelor politice democratice din RM să se abţină de la acţiuni, care ar conduce la dispersarea forţelor pe plan local şi naţional, susținând doar acțiunile de consolidare şi unificare a puterilor locale, în scopul dezvoltării unui sistem care să sprijine autonomia locală şi nu s-o limiteze, să protejeze drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi nu să-i aservească.

10.   Luând ca bază prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, dorim să instituim un dialog real şi efectiv cu autorităţile centrale, bazat pe principiile de egalitate şi respectului reciproc. Considerăm că a venit timpul ca faptele şi nu vorbele să arate angajamentul tuturor autorităţilor publice, locale şi centrale, de a urma spiritul şi principiile de asociere, stabilite prin Carta Europeană a Autonomiei Locale, demonstrând opiniei publice că, în Republica Moldova, democraţia locală şi comunitatea de interese pot fi atinse prin mijloace consensuale, în temeiul respectului reciproc, şi în interesul binelui public.

 Prezenta declaraţie este adoptată la Adunarea de constituire a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) din 21 martie 2010 şi este deschisă semnării pentru toate autorităţile publice locale şi asociaţiile lor din Republica Moldova.

 

 

Imprimare