În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007.

Potrivit autorilor, documentaţia-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări și servicii conţine o descriere detaliată şi exhaustivă a procesului de achiziţie publică, precum şi, conţine documente model care sunt utilizate atît de către grupurile de lucru ale autorităţilor contractante, cît şi de către operatorii economici participanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

Luînd în considerație faptul că procesul de achiziție publică este unul dinamic, pe parcursul implementării Documentaţiilor-standard pentru realizarea achiziţiilor publice s-au identificat mai multe aspecte care urmează  a fi îmbunătățite pentru a le ajusta la noile cerințe și doleanțe ale autorităților contractante care reprezintă beneficiarii primari ai Documentațiilor respective. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, ion.beschieru@calm.md   

 Persoană de contract – Ion Beschieru, Expert juridic CALM.

Imprimare