Comitetul Regiunilor (CoR) este un organ consultativ care reprezintă interesele autorităţilor regionale şi locale ale UE. Comitetul a fost înfiinţat creat prin Tratatul de la Maastricht din 1992 ca răspuns la cererea organizaţiilor locale şi regionale de a fi reprezentate în cadrul UE,  şi activează din martie 2004.

Structura: Este alcătuit din 222 de membri titulari şi tot atîţia supleanţi (un membru care nu poate participa la sesiunea plenară va fi reprezentat de un supleant din delegaţia naţională) – reprezentanţi ai colectivităţilor regionale şi locale. Membrii sînt numiţi de către Consiliul Uniunii Europene prin vot unanim la recomandarea statelor membre pentru o perioadă de patru ani, cu dreptul de a fi realeşi pentru al doilea mandat.

Membrii îşi exercită mandatele de deplina independenţă în interesul general al Comunităţii. Repartizarea membrilor pe state este identică cu cea din Comitetul Economic şi Social şi se face în dependenţă de numărul populaţiei a statelor membre. Tratatul de la Nisa nu a schimbat numărul sau distribuţia locurilor SM în cadrul CR, ci stipulează că, în viitor, numărul membrilor nu poate fi mai mare de 350. În cadrul Comitetului activează patru grupuri politice: popularii, socialiştii, liberalii şi radicalii, dar apartenenţa la un grup politic nu depinde strict de apartenenţa la partidul naţional corespunzător.

CoR este convocat la cererea Consiliului sau a Comisiei, dar se poate întruni şi din proprie iniţiativă.

Rolul Comitetului Regiunilor:

Comitetul are rolul de a reprezenta interesele colectivităţilor locale şi regionale şi de a asigura participarea acestora la procesul legislativ al Comunităţii. La baza activităţii Comitetului stă evaluarea propunerilor Comisiei Europene din perspectiva intereselor regiunilor UE.

Comitetul Regiunilor de asemenea, veghează asupra „principiului subsidiarităţii, conform căruia UE nu trebuie să îşi asume sarcini ce se potrivesc mai bine administraţiilor naţionale, locale sau regionale. Astfel, CoR protejează interesele regiunilor în chestiunile de interes major şi permite Comunităţii să activeze cu un randament înalt.

Comitetul Regiunilor este organ consultativ al Consiliului şi Comisiei şi trebuie consultat obligatoriu în anumite domenii ale politicii regionale:

–  coeziune economică şi socială (politica regională şi Fondurile Structurale);

–  promovarea pregătirii generale şi profesionale;

–  educaţie, tineret, cultură;

–  politica socială;

–  sănătate;

–  reţele transeuropene de transport şi telecomunicaţii, energie,

–  mediul;

De asemenea, COR poate fi consultat cu titlu facultativ sau poate emite avize şi opinii din proprie iniţiativă. În egală măsură, el poate emite rezoluţii pe subiecte politice (dimensiunea regională a lărgirii, calitatea vieţii). După intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Comitetul poate fi consultat în orice domeniu de către Consiliu, Comisie sau Parlament.

Sediul: Comitetul Regiunilor se întruneşte la Bruxelles. 

Organizare interna: Structura organizatorică a Comitetului Regiunilor constă din:

Comisii specializate: 7 la număr acestea sînt responsabile de pregătirea sesiunilor plenare, organizate de cinci ori pe an:

–  Comisia pentru politica teritorială e coeziune (COTER)

–  Comisia pentru politica economică şi socială (ECOS)

–  Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE)

–  Comisia pentru cultură şi educaţie (EDUC)

–  Comisia pentru afacerile constituţionale şi guvernarea europeană (CONST)

–  Comisia  pentru relaţii externe (RELEX)

–  Comisia pentru afaceri financiare şi administrative (CAFA)

Biroul CR: Biroul ales de plenum pentru un termen de doi ani – elaborează o strategie de durată a CoR şi desemnează domenii de responsabilitate comisiilor specializate.Biroul este format din un preşedinte, prim vice-preşedinte, 25 vice-preşedinţi (din fiecare state membru) şi preşedinţii comisiilor.

Secretariatul General: – responsabil de chestiunile administrative. 

Pagina WEB: http://www.cor.eu.int/ 

 

Imprimare