Vice-președintele raionului a făcut o introducere în esența consultărilor şi importanta reformei APL. Cadrul general al Reformei de descentralizare şi a Strategiei în viziunea APL a fost prezentat de către Directorul Executiv al CALM dl Viorel Furdui. Dna Victoria Cujbă, şef-adjunct al Direcției de Descentralizare a Cancelariei de Stat a prezentat viziunea Guvernului faţă de Strategie, precum şi planurile Guvernului ce țin de reforma APL şi Strategia descentralizării.

În cadrul discuţiilor au fost enumerate mai multe probleme principale cu care se confruntă APL din raion în activitatea de zi cu zi: limitarea APL în gestionarea resurselor financiare pentru acordarea ajutorului material; ordinea publică; perceperea şi stabilirea taxelor locale; înstrăinarea nelegitimă a unor suprafețe de teren; plățile excesive la întocmirea documentelor cadastrale; lipsa mijloacelor financiare ale populației pentru achitarea serviciilor comunale; capacitate limitată a APL de a presta servicii; situația demografică nefavorabilă; la acordarea transferurilor nu se ia în considerație specificul local; sistemul de achiziţii publice este birocratizat şi costisitor; puţini agenți economici activează în teritoriu; multe impozite nu constituie parte a bugetului local.

De asemenea au fost identificate şi discutate şi niște soluții precum: revizuirea proprietăţii asupra patrimoniului la nivel local; modificarea legii privind acordarea ajutorului social din fondul susținerii teritoriului şi gestionarea de către APL a resurselor financiare pentru acordarea ajutorului material taxele locale trebuie să fie stabilite în întregime şi fără plafonare prin decizia Consiliului local; micșorarea taxelor pentru întocmirea documentelor cadastrale; simplificarea utilizării fondului de rezervă; perfecționarea sistemului de achiziții publice; stimularea dezvoltării locale; evaluarea valorii  imobilelor în scopul impozitării.

Pe parcursul consultărilor a fost discutată tematica controlului exagerat al activităților şi competenţelor APL din partea APC şi a fost reamintit principiul autonomiei locale ce ține de inoportunitatea amestecului Guvernului în treburile APL. Instituțiile APL – atât primarii, cât şi consilierii sunt aleși de popor şi reprezintă pe deplin oamenii şi populația din teritoriu, în timp ce Guvernul nu este un organ reprezentativ (Parlamentul reprezintă tot poporul fiind organul reprezentativ ales). În aceste condiții amestecul Guvernului care nu este organ reprezentativ în activităţile şi controlul asupra APL, care sunt organele reprezentative, este unul dubios, în special în ceea ce ține de amestecul în competenţele proprii ale APL, în timp ce competenţele delegate trebuie să fie atribuite APL numai cu acordul autorităţilor locale.

Imprimare