Crețu Angela este primară la al doilea mandat în comuna Tigheci (satele Tigheci și Cuporani), raionul Leova .

Comuna Tigheci are 2354 locuitori și datează din 1436.  Este o localitate cu o așezare geografică atractivă pentru investitori. Agricultura este domeniul principal de activitate și se bazează pe solurile fertile pe care pot fi cultivate toate culturile Agricole. Pe teritoriul administrat de către APL își desfășoară activitatea CAP,,Glia” care prelucrează 86 %, din terenuri, CÎ,,Agrostoc” care a  deschis prima Hală de tratare cu inhibitori  a Îngrășămintelor Azotoase din Moldova; SRL  ,,Crist-Valg” care se ocupă cu păstrarea, prelucrarea și exportul produselor cerealiere, deține frigider cu o capacitate de 1000 de tone pentru păstrarea strugurilor, dar a construit și Hală de sortare și ambalare a îngrășămintelor minerale; Vinăria din Tigheci ,Fautor”, care a dus faima vinurilor din Moldova în toată lumea, care se ocupă cu cea mai profitabilă ramură din teritoriu – creșterea și prelucrarea strugurilor unde sunt angajați locuitorii comunei Tigheci. Din punct de vedere a evoluției de ansamblu a economiei locale, la moment sunt active 10 întreprinderi individuale care se ocupă cu comerțul cu amănuntul și prestare servicii , inclusiv catering, 67 GȚ, care prelucrează 80,31 ha individual, cât și AE mari.  

Amplasată în regiunea de dezvoltare Sud, localitatea are potențial turistic care necesită dezvoltare și promovare  datorită :

-rezervației peisagistice ,,Codrii Tigheciului”,

– Conacul Buicliu, care datează din sec XIX ,

– mormintele ctitorilor bisericii ,,Sfântul Nicolae” , boierii familiei Buicliu cu dregătorii în Moldova ( de origine armenească), se află în curtea bisericii din sat ,

– dealul Țăpoaia, a IV -a  înălțimea ( Moldova)  și a II-a din regiunea de Sud -186 m ,

– Muzeul de Istorie și Etnografie, care păstrează cu grijă istoria celor mai importante evenimente,  personalități cu care se mîndrește localitatea (Hajder Ion – aviator militar la mijlocul sec. XX, Gheorghe Simion, scriitor, Ion Butmalai –deputat în Parlamentul RM 2009-2014).  

– Sit arheologic , unde au fost efectuate săpături și au fost găsite obiecte de valoare istorică, o parte dintre ele se păstrează la Muzeul Național de Istorie.

Potrivit alesei locale, unul dintre capitolele principale în activitatea administraţiilor publice locale din stânga Prutului este practica din ultimii ani de semnare a acordurilor de înfrăţire cu colegii din dreapta acestuia. „Și echipa de la primăria noastră a avut un asemenea obiectiv. Astfel, în baza acordului de înfrățire încheiat în anul 2016 între primăria Tigheci și primăria comunei Plopu, județul Prahova, România, au fost stabilite relații strânse de parteneriat în domeniul social, cultural și economic, schimb de experiență, preluarea bunelor practici, proces ce se află în continuă desfăşurare. Primăria comunei Plopu a venit cu o donație de carte pentru biblioteca publică din sat, ne-a acordat un suport consistent pentru procurarea utilajului pentru iluminatul public stradal; în memoria eroilor căzuți în cel de-al Doilea Război a fost instalată o troiță în centrul satului Tigheci.”

Vorbind despre realizările importante din comunitate, primara Angela Crețu consideră ca o experienţă reuşită implicarea activă a băștinașilor în implementarea proiectului ,, Reconstrucția str. Strămoșilor din comuna Tigheci” , în cadrul Programului „Comunitatea Mea” USAID, implementat de IREX, care presupune reconstrucţia uneia dintre străzile principale ale satului. Bugetul total al proiectului este de 3.006.681,690 lei, iar lucrările sunt în plină desfășurare. „Oamenii sunt capitalul principal al unei comunități și de aceea, APL este preocupată de sănătatea cetățenilor săi. Astfel, comuna Tigheci a fost selectată de către Ministerul Sănătății al RM în calitate de partener al proiectului ,,Viață sănătoasă”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare. APL în parteneriat cu AO ,,Asociația tighecenilor de pretutindeni” a aplicat şi la proiectul,, Sănătate pentru comunitate”, în consecinţă, locuitorii satului au beneficiat de un șir de instruiri, ateliere de informare, au fost achiziționate utilaje de fitness în aer liber etc. De asemenea, pentru asigurarea unui mediu sănătos de viață comuna Tigheci, membră a Comitetului Subbazinul Tigheci, a implementat proiectul de amenajare a izvorului din s. Cuporani, finanțat de Centrul Național de Mediu. APL împreună cu AO ,,Tighecenii de pretutindeni” și cetățenii s-a implicat activ în Campania Națională „Un pom pentru dăinuirea noastră”, „Râu curat de la sat la sat” etc.”

 Dezvoltarea și modernizarea serviciului de colectare a deșeurilor, orientat pe necesitățile locuitorilor, accesibil și comod, la fel este o prioritate a primăriei. Astfel, în 2020 s-au întreprins măsuri importante pe acest domeniu: a fost achiziționat un tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Procurarea unui tractor multifuncțional pentru modernizarea serviciilor publice în satele Tigheci și Cuporani”, finanțat de către FNDR prin AIPA. Înlocuirea tehnicii vechi cu cea achiziționată în cadrul proiectului a generat impulsionarea procesului de colectare a gunoiului, creșterea numărului de beneficiari și lichidarea gunoiștilor spontane. În anul 2021, APL Tigheci a aplicat la concursul ,,Comunități reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către PNUD și finanțat de Suedia prin proiectul ,,Un tighecean responsabil și activ – colectează selectiv”, care prevede procurarea tomberoanelor pentru 600 gospodării, finanțat de Suedia și cu o contribuție din partea APL, proiectul ce se va implementa în anul curent.

Printre domeniile de interes pentru cooperare/proiecte ce se dorește a fi realizate în viitor, în colaborare cu parteneri și investitori, primara a menționat:

Problema asigurării cu apă potabilă este una foarte acută pentru locuitorii comunei Tigheci. În acest scop primăria, în calitate de aplicant principal, în parteneriat cu satele Băiș și Borogani, a aplicat la proiectul intercomunitar ,, Construcția magistralelor Iargara – Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova”, sursa – apă din Prut. Proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program (DUP) și a fost aprobată finanțarea lucrărilor pentru 2022-2024, costul total al proiectului este de 35.369.200 lei;

– Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic la nivel global, național și local . Prin urmare, urgent este necesară  aprobarea unei strategii şi unui plan de acţiuni de adaptare la schimbările climatice. Este imperativ necesară construirea unui parc fotovoltaic  care va asigura buna funcționare a instituțiilor sociale din localitate la costuri minime de energie;

-Deoarece deșeurile sunt o sursă importantă de poluare a mediului, APL Tigheci, în parteneriat cu primăria Iargara și Băiuș lucrează asupra creării unui serviciu intercomunitar de gestionare a deșeurilor solide.  

Despre rolul Rețelei femeilor din cadrul CALM…

„Personal, CALM a ocupat un loc important în activitatea mea. Rețeaua femeilor din cadrul CALM este portavoce a femeilor din administrația publică: președinți de raioane, primari, consilieri, funcționari publici… Este o platformă de promovare a  liderismului în rândul femeilor, a rolului femeii în procesul decizional și, în general, în societate.  De la primul mandat și până în prezent, prin intermediul Rețelei femeilor din cadrul CALM  am beneficiat de instruiri ce țin de rolul, competențele și responsabilitățile în administrația locală,  consolidarea capacităților femeilor primare , am făcut schimb de experiență  și au fost create oportunități de comunicare cu colegele primare. Am participat în diverse  vizite de studiu în localitățile administrate de femeile primare cu rezultate frumoase.”

Despre cum este femeia primară …

În viața de zi cu zi, dar și în activitatea de primară mă ghidez de motto-ul ,,În mijlocul dificultăților se află oportunitatea”. Femeile, la fel de bine ca bărbații, își îndeplinesc atribuțiile de funcție, iar uneori sunt chiar mai responsabile ,mai organizate, mai implicate, nu sunt corupte. În probleme de orice natură se implică la maxim și caută soluții.  

Despre planurile de viitor, visele unei femei primare..

Satul Tigheci este o localitate cu un potențial turistic valoros, care necesită promovare și dezvoltare. Elaborarea unei Strategii de dezvoltare a turismului în comuna Tigheci și atragerea investițiilor în domeniul turismului  ar oferi oportunitatea satului Tigheci de a deveni un centru cultural- istoric din Codrii Tigheciului, de a fi atractiv pentru investitori și turiști, ar contribui la dezvoltarea infrastructurii și bunăstării oamenilor.

Îmi doresc dezvoltarea economiei locale prin intermediul afacerilor mici și mijlocii create de tineri și care vor fi niște catalizatori de modernizare a localității.  Nu în ultimul rând, îmi doresc deschiderea unui centru comunitar de zi de îngrijire și socializare pentru  persoanele vârstnice, unde s-ar oferi o masă caldă pe zi, servicii sociale; cum ar fi spălătorie și baie socială, sală de sport dotată cu aparataj de fitness etc.

Imprimare