Ministerul Justiției vine cu precizări la Adresarea CALM privind competențele executorului  judecătoresc  exercitate  de către APL

Ministerul Justiției a examinat adresare Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu privire la modul de aplicare a unor norme din Codul de executare ce țin de competența executorului judecătoresc, exercitate de funcționarii publici din primării și susține că informațiile furnizate de CALM ar putea constitui un punct de pornire pentru efectuarea unor ajustări în legislație.

 Ministerul Justiției anunță că va sesiza organul profesional al executorilor judecătorești cu privire la subiectul dat și va analiza practica existentă, iar în cazul unor carențe de aplicare, va întreprinde măsurile necesare, inclusiv, dacă va fi cazul, prin operarea unor modificări legislative cu scop de clarificare.

Cu referire la faptul că autoritățile locale sunt nevoite să presteze servicii de distribuire/înmânare a trimiterilor poștale, Ministerul Justiției explică faptul că persoana împuternicită în cadrul APL nu se comportă ca un furnizor de servicii poștale, unul dintre argumente fiind că „în cazul în care înmânarea actului executorului judecătoresc către persoanele indicate nu a fost posibilă, actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

Totuși, Ministerul Justiției accentuează că prin  noțiunea  de  „transmitere/comunicare  neîntârziată”  se  înțelege  faptul  că  transmiterea  sau comunicarea actului executorului judecătoresc urmează a se realiza de către persoana responsabilă într-un termen rezonabil, care să permită destinatarului  –  parte în procedura de executare silită exercitarea normală a drepturilor care sunt legate de actul respectiv și sunt prevăzute de lege (o comunicare urmând să se realizeze în cadrul termenului de contestare a actului respectiv și într-un interval rezonabil, astfel încât destinatarul să poată efectiv beneficia de acest drept al său).

În ceea ce privește natura juridică a răspunderii care va fi angajată în privința persoanei care prin necomunicarea/comunicarea  tardivă  a  actului  executorului  judecătoresc  a  cauzat  un  prejudiciu destinatarului acestuia, aceasta va fi o răspundere civilă delictuală, care va fi guvernată de prevederile capitolului XXXIII din cadrul Codului civil.

Referindu-se la obligația autorităților publice locale de a furniza informațiile solicitate de către executorul judecătoresc în temeiul art.22 alin.(1) lit.c) din  Codul de executare, Ministerul Justiției precizează că în contextul exercitării atribuțiilor legate de executarea silită a unui document executoriu, această atribuție a fost delegată prin lege exclusiv  executorului  judecătoresc și nu poate fi realizată de nicio altă persoană fizică sau juridică, sau autoritate publică din stat.

În ceea ce privește  natura  informațiilor  ce  urmează  a  fi  furnizate  de  către  autoritățile  publice  locale  în adresa executorului judecătoresc este precizat că acesta poate să solicite şi să primească gratuit pe suport de hârtie şi în regim on-line  din partea autorităţilor publice  centrale și locale, dar și a altor instituții

deţinătoare de registre de stat, informaţii relevante care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor,  dacă executorul judecătoresc nu are acces la sistemul informaţional ce conţine informaţia respectivă.

Prin  urmare,  autoritățile  publice  urmează să  furnizeze  către  executorii  judecătorești  doar informația de care acestea dispun nemijlocit (informația se colectează și se stochează în cadrul unui registru al unui sistem informațional deținut de către autoritatea publică locală).

Concluzionând  asupra  celor  enunțate  anterior,  Ministerul  Justiției  consideră  că  subiectul  dat urmează  a  fi  examinat  mai  aprofundat,  inclusiv  cu  implicarea  reprezentanților  Uniunii  Naționale  a Executorilor Judecătorești, și,  în acest sens,  își manifestă deschiderea  pentru a constitui o platformă de comunicare pe marginea problemei date și a organiza, în cazul în care se consideră necesar, o ședință de lucru cu toate părțile interesate de subiect.

Răspunsul integral al Ministerului Justiției și Adresarea CALM se atașează la acest comunicat.

Serviciul de Comunicare al CALM

Fișiere:

Adresarea CALM

Raspunsul Ministerului Justitiei la Demersul CALM

Imprimare