La 3 octombrie 2023, în incinta Parlamentului Republicii Moldova, Comisia Mediu, Climă și Tranziție Verde a desfășurat audieri publice asupra problemelor identificate în procesul gestionării terenurilor din fondul forestier de către autoritățile publice locale, precum și de către persoanele fizice și juridice.

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Mediului, Agenției „Moldsilva”, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției de Mediu, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, precum și reprezentantul Congresului Autorităților Locale din Moldova, expertul Igor Cristal.

S-a relevat că pădurile aflate în gestiunea autorităților publice locale sunt încadrate majoritar în categorii funcționale pentru protecția terenurilor și solurilor, precum și de protecție contra factorilor climatici și aceste păduri sunt caracterizate prin:

trupuri forestiere mici, dispersate în extravilanul localităților rurale și urbane;

au drept specie de bază salcâmul;

în aceste păduri regimul silvic este aplicat parțial/fragmentar;

majoritatea nu dispun de amenajamente silvice;

măsurile de îngrijire și conducere se aplică de la caz la caz.

Reprezentanții instituțiilor de stat în domeniu au accentuat că majoritatea resurselor forestiere ale unităților administrativ-teritoriale încă mai necesită a fi evaluate sub aspect cantitativ și calitativ, urmând a fi stabilită posibilitatea reală de valorificare ecologică și social-economică.

De asemenea, a fost accentuat faptul că pădurile gestionate de APL au un potențial economic important pentru dezvoltarea localităților însă, în realitate, aceste resurse importante pentru dezvoltare locală, în majoritatea cazurilor, sunt valorificate doar în proporție de circa 10-20% din potențialul existent.

O problemă stringentă vizează imposibilitatea satisfacerii solicitărilor înaintate Agenției de Mediu de către APL, privind eliberarea autorizațiilor pentru tăieri ale vegetației forestiere din cauza lipsei amenajamentelor silvice. Deținerea de amenajamente silvice pentru terenurile fondului forestier, care reprezintă un fel de pașaport al fondului forestier, fără de care nu este posibilă nicio măsură de gospodărire a vegetației forestiere, este o cerință a legislației pentru a  fi eliberată de către Agenția de Mediu autorizația pentru tăieri ale vegetației forestiere. Reprezentanții Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice au relevat că prețul aproximativ al unui amenajament silvic al fondului forestier constituie circa 290 lei/ha și poate fi acoperit din contul masei lemnoase recoltate. Amenajamentul silvic este acel început de administrare durabilă a fondului forestier care asigură habitatele necesare oamenilor și animalelor, protejează bazinele hidrografice, previn eroziunea solului și diminuează schimbările climatice.

S-a conturat și o altă problemă majoră – lipsa sau deficitul acut al capacităților de gestionare a fondului forestier de către structurile APL, menționându-se că o soluție pentru depășirea situației ar fi constituirea unei infrastructuri viabile în domeniu, prin cooperare, asociere.

Reprezentantul CALM a propus ca autoritățile publice centrale abilitate să întocmească un raport sistematizat în privința suprafețelor de fond forestier deținut de către UAT și în privința cărora urmează a fi elaborate amenajamentele silvice, cu aprecierea și stabilirea ulterioară a unui plan de acțiuni pentru soluționarea problemelor expuse.

Ținând cont de complexitatea subiectului și deoarece avem nevoie cu toții de păduri sănătoase, pentru că ne influențează considerabil viața, prin aerul pe care îl respirăm și prim masa lemnoasă pe care o folosim, Comisia parlamentară a decis continuarea dezbaterilor într-o perspectivă apropiată și într-un cerc mai larg, cu invitarea mai multor reprezentanți ai APL care dețin fonduri forestiere.

 

Imprimare