În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărâre pепtru арrоbаrеа Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare а proiectelor de rепovare/construcție а blocurilor sanitare și de rепоvаrе а blосurilоr alimentare in instituțiile de învățământ рrimаr, gimnazial și liceal (număr unic 59/MEC/2022), autor – Ministerul Educației și Cercetării.

În nota informativă a proiectului sunt menționate principalele reglementări aduse prin respectivul proiect, și anume:
-рrосеdurа de organizare și desfășurare а concursurilor de proiecte în scopul distribuirii fondurilor publice alocate pentru finanțarea proiectelor de renovare/construcție а blocurilor sanitare și de renovare а blocurilor alimentare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal;

-criteriile generale de eligibilitate pentru participarea la concursul de proiecte, subiecții саге pot participa la сопсurs;

-рrосеdurа de finanțare а proiectelor vizate;

-procedurile de procurare și contractare ale lucrărilor și bunurilor de către beneficiarii proiectelor.

Comparativ cu Regulamentul cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcție a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în vigoare, aprobat prin HG nr.453/2020, prezentul proiect prevede și renovarea blocurilor alimentare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:
59 MEC 2022.semnat

Imprimare