Congresul Autorităților Locale din Moldova a recepționat mai multe adresări din partea autorităților administrației publice locale de nivelul întâi din țară în legătură cu modul de finanțare a serviciilor sociale. Unele adresări în această privință au parvenit în anul 2020, cele mai multe însă au început a fi trimise în anul 2021.

Problemele au apărut din cauza situației financiare precare în care s-au pomenit mai multe Centre din țară, care prestează servicii sociale persoanelor aflate în situație de dificultate, cum ar fi copii cu dizabilități și din familii social-vulnerabile, adulți cu dizabilități și persoane vârstnice, incapacitatea APL I de a finanța în deplină măsură aceste Centre și lipsa susținerii din partea APL II și APCEvidențiem că aceste Centre au fost deschise de către APL I, cu susținerea financiară a donatorilor, la recomandarea APC.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi au expediat nenumărate demersuri în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Ministerului Finanțelor, solicitarea fiind de a contribui la finanțarea serviciilor sociale, prin acoperirea din bugetul de stat a unei parți din  cheltuielile Centrelor ce prestează servicii sociale, astfel ca acestea să nu fie lichidate, însă unele au primit refuz, iar altele nu au primit niciun răspuns.

Unul din argumentele refuzului APC de a susține APL I în ceea ce privește finanțarea serviciilor sociale se referă la faptul că aceasta este o competență a autorităților administrației publice locale, care trebuie finanțată din bugetul unității administrativ-teritoriale. 

În luna februarie a anului curent, Congresul Autorităților Locale din Moldova a expediat Prim-ministrului Republicii Moldova, Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale o Adresare referitor la modul de finanțare a serviciilor sociale și necesitatea identificării resurselor financiare pentru a susține Centrele ce prestează servicii sociale persoanelor social-vulnerabile, create de APL I, care se află în dificultate financiară, în care au fost expuse următoarele constatări:

– protecția socială este unul din domeniile de competență a Guvernului;

– prestarea și finanțarea serviciilor sociale este o competență a APC (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) și APL II (structurile teritoriale de asistenţă socială);

– APL I contribuie la dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale;

– APC și APL II au prevăzute printre atribuțiile sale susținerea APL I în activitatea de prestare a serviciilor sociale.

Observăm că APL I își aduce contribuția la realizarea competențelor APC și APL II, preluând o serie din atribuțiile acestora privind prestarea serviciilor sociale, încercând să ofere condiţii sociale minime de viață, susţinând şi stimulând familia, protejând copii, bătrânii și persoanele cu dizabilități, promovând solidaritatea socială şi responsabilitatea umană.

Crearea unor Cantine sociale, Centre de zi și plasament de către APL I prezintă un suport viabil al persoanelor aflate în situație de dificultate din partea comunității, astfel ca aceștia să nu se simtă excluși, dar și o alternativă mai puțin costisitoare decât plasarea în instituții rezidențiale.

În condiții de criză, Guvernul nu poate și nu trebuie să renunțe la responsabilitățile sale în domeniul protecției sociale, iar în condiții de pandemie, autonomie locală și descentralizare limitată, sprijinul APL I din partea APC este imperios necesar.

Accentuăm că implicarea APL I în prestarea serviciilor sociale nu se face din obligație, ci din necesitatea de a oferi un suport elementar persoanelor social-vulnerabile, în condițiile în care Guvernul lasă astăzi în sarcina comunităţilor multe dintre problemele membrilor dezavantajaţi sau discriminaţi în cursa pentru o viaţă mai bună, devenită tot mai dură în condiţii de recesiune şi de incertitudine în configuraţia viitoare a societăţii.

În luna martie a anului curent, Congresul Autorităților Locale din Moldova a recepționat răspunsul Ministerului Finanțelor, în care se menționează că: deja sunt preluate la finanțare prin transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat unele prestații și servicii sociale și că se va crea un precedent periculos, cu impact asupra bugetului de stat, dacă serviciile sociale create de APL I vor fi preluate la finanțare de la bugetul de stat.”

Drept urmare a răspunsului Ministerului Finanțelor la Adresarea CALM referitor la modul de finanțare a serviciilor sociale și identificarea resurselor financiare pentru a susține persoanele aflate în situație de dificultate, în condițiile în care veniturile bugetelor locale, în special a satelor (comunelor), în majoritatea cazurilor sunt suficiente numai pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și personal, identificarea și planificarea surselor financiare pentru realizarea întregului spectru de atribuții, inclusiv în ceea ce privește prestarea serviciilor sociale, nu este posibilă, tot în luna martie a anului curent, Congresul Autorităților Locale din Moldova a expediat Prim-ministrului Republicii Moldova, Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, o altă Adresarea cu solicitarea creării unui grup de lucru în vederea identificării mijloacelor de finanțare a serviciilor sociale create de APL I, care riscă să-și înceteze activitatea.

Prin Ordinul nr. 560 din 15 iunie 2021 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost instituit Grupul de lucru intersectorial privind identificarea mecanismului de sustenabilitate a finanțării serviciilor sociale, în număr de 12 persoane, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale de Asistență Socială, Cancelariei de Stat și Congresului Autorităților Locale din Moldova, care își propunea:

 1. să analizeze situația privind finanțarea serviciilor sociale create de autoritățile administrației publice locale;
 2. să elaboreze propuneri pentru asigurarea sustenabilității finanțării serviciilor sociale;
 3. să conlucreze în procesul de consultare publică și avizare a proiectului actului normativ;  convocându-se în ședințe de lucru la necesitate.

În cadrul primei ședințe a Grupului de lucru  care s-a desfășurat la data 22 iunie 2021, în incinta MSMPS, s-a decis cartografierea Centrelor ce prestează servicii sociale persoanelor social-vulnerabile, create de APL I, astfel ca să fie identificate problemele, inclusiv cele financiare cu care se confruntă aceste centre, precum și soluțiile disponibile.

În legătură cu necesitatea cartografierii Centrelor ce prestează servicii sociale persoanelor social-vulnerabile create de APL I, CALM a solicitat membrilor săi informații cu privire la situația financiară a unor astfel de centre (15 Centre au trimis informații, altele nu au avut încredere în disponibilitatea APC de a se implica).

În urma recepționării informației solicitate, respectiv cartografierii Centrelor ce prestează servicii sociale persoanelor social-vulnerabile, create de APL I, constatării carențelor, inclusiv celor financiare, CALM a solicitat convocarea urgentă a Grupului de lucru intersectorial în vederea identificării mecanismelor și instrumentelor de cofinanțare a acestora, astfel ca acestea să fie funcționale de la 1 ianuarie 2022.

La 12 noiembrie 2021 a avut loc ședința Grupului de lucru intersectorial privind identificarea mecanismului de sustenabilitate а finanțării serviciilor sociale, instituit prin Ordinul nr. 560 din 15 iunie 2021 Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În cadrul ședinței au participat reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale Asistență Socială, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de stat și Congresului Autorităților Locale din Moldova.

În cadrul ședinței reprezentanții Ministerului Finanțelor au menționat că nu au fost identificate posibilități de restabilire în bugetul de stat а fondului de compensare репtru Centrele се prestează servicii sociale, create de APL I, aflate în dificultate financiară din mai multe considerente:

 • finanțarea serviciilor sociale este o competență a autorităților administrației publice locale care trebuie acoperită din bugetul unităţii administrativ-teritoriale; 
 • nu există cooperare suficientă între APL II și APL I, în condițiile în care prestarea și finanțarea serviciilor sociale este o competență a APC (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) și APL II (structurile teritoriale de asistenţă socială);
 • primăriile au mijloace financiare suficiente, dar nu consideră prioritară finanțarea Centrelor се prestează servicii sociale, aflate în dificultate financiară (opinia noului Ministru al Finanțelor), cu toate că planificarea mijloacelor financiare și elaborarea bugetelor locale se face în conformitate cu Circulara MF și în coordonare cu Direcțiile finanțe raionale;
 • demersurile CALM și inițiativa de creare a Grupului de lucru intersectorial privind identificarea mecanismului de sustenabilitate а finanțării serviciilor sociale este un capriciu al CALM, iar în realitate nu există probleme.

Din discuțiile în cadrul ședinței din 12 noiembrie 2021 s-a creat impresia că:

 • APL I, APL II și APC coexistă în lumi paralele, care  nu se intersectează;
 • Problemele existente în APL I nu sunt o preocupare a APC, iar soluționarea acestora este strict de competența primarilor;
 • Primarii sunt cei ce comit abuzuri în exercițiul funcției, în condițiile în care de rând cu biserica, primarii se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor;
 • Fiind cunoscută autonomia locală limitată și lipsa descentralizării financiare a APL I, se pretinde că primarilor nu le pasă de persoanele social-vulnerabile din comunitate, nu se dorește alocarea mijloacelor financiare pentru servicii sociale și nu se dorește cooperarea intercomunitară în ceea ce privește prestarea serviciilor sociale;
 • Acțiunile APC (Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) începând cu luna februarie 2021 și până în noiembrie 2021 au avut drept scop tergiversarea identificării unor soluții viabile și crearea unei impresii false că vor fi identificate mecanisme și instrumente de cofinanțare a Centrelor се prestează servicii sociale, create de APL I și care se află în dificultate financiară, astfel ca să nu se mai reușească în anul 2021 planificarea și aprobarea în bugetul de stat pentru anul 2022 a surselor necesare în acest scop.
Imprimare