A. CONTEXT GENERAL

Proiectul „MĂ IMPLIC” (Faza II) anunță concurs de selectare a grupurilor de administrații publice locale (APL) partenere.  

Proiectul „MĂ IMPLIC” (Faza II) își propune să contribuie la consolidarea guvernării locale și sporirea accesului populației la servicii publice mai bune. În special, Proiectul „MĂ IMPLIC” va susține partenerii de la nivel local și național în vederea îmbunătățirii guvernării locale pe trei dimensiuni fundamentale:  

 • Grupurile de autorități publice locale (APL-uri) de nivelul întâi asigură administrarea eficientă a  resurselor și promovează dezvoltarea locală într-un mod sustenabil și incluziv; 
 • Guvernul promovează și coordonează reforma administrației publice locale într-un mod eficient, eficace și transparent;  
 • Cetățenii din comunitățile partenere se implică în procesul de guvernare locală și influențează pozitiv calitatea gestionării serviciilor publice. 

Faza II a Proiectului „MĂ IMPLIC” va consolida rezultatele obținute în Faza I, dar și va lărgi arealul intervențiilor oferind suport pentru APL-uri în exercitarea funcțiilor atribuite acestora, precum: 

 • Eficientizarea serviciilor publice administrative, 
 • Îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală 
 • Promovarea dezvoltării economice locale și/sau regionale.  

În Faza II, Proiectul „MĂ IMPLIC” va oferi suport și asistență doar grupurilor de APL-uri de nivelul întâi care vor  exprima expres interesul de a crea parteneriate și/sau vor prezenta intenția de inițiere a unui proces de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. 

Grupurile de APL-uri, care intenționează să aplice, trebuie să demonstreze deschiderea și dorința de a participa în calitate de partener al Proiectului „MĂ IMPLIC” prin completarea Formularului de Aplicare cu informații veridice și prezentarea actelor confirmative solicitate (vezi anexele). 

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, în perioada noiembrie, 2023 – octombrie, 2027. Proiectul acoperă întregul teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului), astfel toate autoritățile publice locale de nivelul întâi, care îndeplinesc criteriile de mai jos, sunt eligibile pentru a aplica. 

Intervențiile la nivel local, în grupurile de APL-uri partenere, vor include:  

 • Asistență tehnică și suport pentru consolidarea cooperării dintre autoritățile publice locale în cadrul parteneriatelor, în formate precum cooperarea intercomunitară sau amalgamarea voluntară; 
 • Asistență tehnică și suport pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în exercitarea funcțiilor de bază (guvernare și planificare strategică, managementul finanțelor publice, furnizarea serviciilor publice, etc.); 
 • Suport la elaborarea și implementarea Planurilor de Îmbunătățire a Serviciilor și a Planurilor de Operare și Mentenanță a serviciilor gestionate; 
 • Suport financiar prin alocarea granturilor (de la 100 000 până la 250 000 CHF), mobilizarea contribuției locale (minim 20% din valoarea grantului) și atragerea de fonduri adiționale. Scopul acestuia este de a facilita implementarea a cel puțin două intervenții comune în cadrul fiecărui grup de APL-uri. Aceste intervenții vor viza i) îmbunătățirea serviciilor publice administrative, ii) gestionarea serviciilor de gospodărie comunală și iii) stimularea dezvoltării economice locale; 
 • Suport în implementarea unor metode eficiente de implicare a cetățenilor în procesele decizionale și realizarea de inițiative de dezvoltare locală, inclusiv prin acordarea de granturi pentru organizațiile societății civile. 
B. PROCESUL DE SELECTARE

Selectarea grupurilor de APL-uri partenere va fi realizată etapizat:  

Etapa 1:  
Preselecție   

În baza dosarelor de aplicare depuse se va realiza preselecția grupurilor de APL-uri conform Criteriilor de Evaluare din  prezentul Ghid.  

În grupurile de APL-uri preselectate vor fi efectuate vizite  de evaluare pentru  a aprecia fezabilitatea intervențiilor propuse (angajament, fezabilitate tehnică, potențial de mobilizare, implicarea cetățenilor). 

Etapa 2:  
Selecție finală 

În baza rezultatelor evaluării de fezabilitate desfășurate, vor fi selectate până la 10 grupuri de APL-uri partenere ale Proiectului „MĂ IMPLIC”, Faza II.  

Etapa 3:
Semnarea Acordurilor de Cooperare
 

Acordul de Cooperare stabilește principiile și condițiile de colaborare dintre Proiectului „MĂ IMPLIC” și Grupurile de APL-uri partenere în vederea realizării intervențiilor propuse. Acordurile vor fi semnate în cadrul unui eveniment oficial. 

C. PROCEDURA DE APLICARE

DOSARUL DE APLICARE va include:  

 1. Formularul de aplicare completat (format PDF), anexa 1; 
 2. Declarația de aplicare și angajament (copia scanată), anexa 2.  
  (Vezi secțiunea C. Criteriile de eligibilitate) 

Formularul de aplicare în limba română poate fi descărcat accesând linkul www.ma-implic.md/concurs2024, iar pentru versiunea în limba rusă accesați www.ma-implic.md/ru/concurs2024ru. Formularul de aplicare completat va fi trimis la adresa de e-mail: concurs2024@gmail.com.  

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI  

Dosarele complete vor fi depuse până la data de 19 Februarie 2024, ora 23:59Dosarele depuse după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare, iar dosarele incomplete nu vor fi examinate. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

Proiectul „MĂ IMPLIC” va organiza o serie de sesiuni online de informare, în cadrul cărora vor fi oferite detalii cu privire la  concursul de selectare a grupurilor de APL-uri de nivel întâi, condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și evaluare, formularul de aplicare, precum și alte detalii relevante.  

Pentru facilitarea procesului de aplicare vor fi organizate 3 sesiuni de informare, conform agendei de mai jos: 

 • Sesiune de lansare a concursului (online): 21 decembrie 2023,  ora 10:00. Linkul de înregistrare și conectare: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V_OerxxZQ-SRxvo13W-J3w#/registration 
 • Sesiune de informare #1 (online): 17 ianuarie 2024,  ora 10:00linkul de înregistrare și conectare va fi disponibil cu 2 zile înainte de eveniment; 
 • Sesiune  de informare #2 (online): 23 ianuarie 2024,  ora 10:00linkul de înregistrare și conectare va fi disponibil cu 2 zile înainte de eveniment.  

Întrebările de clarificare se vor adresa exclusiv pe adresa de e-mail: concurs2024@gmail.com, dar nu mai târziu de data de 9 februarie 2024. Răspunsurile vor fi publicate la secțiunea Întrebări frecvente de pe pagina web a concursului, dar și în timpul sesiunilor  online de informare. a concursului, dar și în timpul sesiunilor  online de informare. 

D. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi considerați eligibili, aplicanții trebuie să întrunească următoarele criterii:   

 • Grup de  cel puțin trei APL-uri de nivel întâi, reprezentând sate și/sau comune din Republica Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului), precum și orașe cu populație până la 10 000 de locuitori2. Aplicațiile din partea grupurilor de APL-uri, care intenționează să inițieze împreună un proces  de amalgamare voluntară sunt încurajate;   
 • Populația totală a  Grupului de APL-uri va constitui cel puțin 5000 de locuitori3 (conform datelor oficiale privind populația furnizate de Biroul Național de Statistică, la data de 01.01.20234),  
 • Grupurile de APL-uri cu număr mai mic de 5000 de locuitori vor fi considerate eligibile doar dacă prezintă deciziile consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale participante prin care se confirmă intenția de a iniția un proces de amalgamare voluntară conform criteriilor și condițiilor cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale5; 
 • Decizia fiecărui consiliu local din cadrul grupului de APL-uri privind participarea la acest apel și, în cazul selectării, angajamentul implementării proiectului în conformitate cu condițiile menționate mai sus. 
E. CRITERIILE DE EVALUARE A DOSARELOR

Dosarele depuse, care vor întruni condițiile minime de eligibilitate, vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:  

Nr. 

Criterii de evaluare  

Punctaj maxim  

1. 

Eficiența și calitatea guvernării locale (planificarea strategică, gestionarea finanțelor publice, transparența proceselor) în cadrul Grupului de APL-uri partenere. 

15 puncte 

2. 

Existența experienței și a practicilor de implicare/participare a cetățenilor.  

15 puncte 

3. 

Existența unei viziuni comune clare asupra serviciilor publice prioritare care sunt propuse spre creare și/sau îmbunătățire și asupra soluțiilor propuse aferente. 

15 puncte  

4. 

Existența unor abordări eficace și inovative, aferente soluțiilor propuse pentru creare și/sau îmbunătățire a serviciilor publice. 

10 puncte 

5. 

Numărul de beneficiari și aspecte de incluziune. 

10 puncte  

6. 

Existența unei viziuni comune asupra sustenabilității soluțiilor propuse. 

10 puncte  

7.  

Existența potențialului de sinergie cu alte proiecte și programe de dezvoltare. 

5 puncte  

8. 

Angajament de mobilizare a contribuției locale de cel puțin 20% din valoarea grantului.  

5 puncte 

9.     

Corespunderea cu criteriile de amalgamare și intenția demonstrată de a iniția un proces de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. 

10 puncte 

10. 

Partener al Proiectului „MĂ IMPLIC” în Faza I 

5 puncte 

Total 

100 puncte  

Toate dosarele depuse vor fi evaluate de o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Proiectului „MĂ IMPLIC” și experți independenți. Rezultatele finale vor fi aprobate de Consiliul de Coordonare al Proiectului „MĂ IMPLIC” în perioada martie-aprilie 2024. 

Proiectul nu vizează localitățile din regiunea Transnistreană. 

Întrebări frecvente

Scopul proiectului “MĂ IMPLIC” este să contribuie la faptul ca “populația Republicii Moldova va beneficia de o mai bună guvernare la nivel local și de un acces și o calitate mai bună a serviciilor publice”.

Imprimare