Stimați prieteni și colegi,

În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transportului rutier) (număr unic 723/MIDR/2023), autor – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

În nota informativă se menționează că proiectul stabilește următoarele:

I. Modificări operate la Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014
Potrivit autorilor, ca urmare a modificărilor propuse la Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, urmează să crească nivelul de siguranță și confort a serviciilor de transport rutier, iar administrarea domeniului urmează a fi descentralizată. Pentru mediul de afaceri aceste modificări urmează să simplifice activitatea prin reducerea poverii administrative, precum și să stimuleze concurența sănătoasă, în special în cazul serviciilor în regim de taxi.

II. Referitor la modificările operate la Codul Contravențional nr. 218/2008:
– urmează a fi revizuit mecanismul de sancționare a încălcărilor din domeniul transporturilor rutiere prin separarea activităților licite de cele ilicite;
– introducerea unor mecanisme de majorare graduală a sancțiunilor în cazul admiterii repetate a încălcărilor, inclusiv prin retragerea plăcuțelor de înmatriculare;
– sancțiunile aplicate urmează a fi revizuite pentru a reflecta gradul de gravitate a acestora. Astfel, încălcările grave urmează să fie sancționate cu o amendă mai mare.

III. Referitor la modificările operate la Codul fiscal nr. 1163/1997- acestea vizează prevederile art. 2541 , în partea ce ține de asigurarea coerenței aferente stabilirii răspunderii pentru încălcările fiscale pentru nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători.

IV. Referitor la modificările operate la Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier – se propun a fi excluse prevederile care se dublează cu Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014. De asemenea în contextul excluderii ecusonului, se propune a fi revizuită noțiunea de ecuson de inspecție tehnică și modul de aplicare a acestuia.

V. Referitor la modificările propuse la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – se propune substituirea cuvintelor „aviației civile” cu cuvântul „transporturilor”. Această modificare va înlătura ,,abordarea diferențiată” aplicabilă în situația autorităților administrative din domeniul transporturilor, potrivit căreia doar autoritatea responsabilă de supraveghere și control în domeniul aviației civile beneficiază de ,,spor cu caracter specific”. Astfel, modificarea respectivă va permite includerea autorităților responsabile de supraveghere și control în domeniul transporturilor rutiere și respectiv navale în lista autorităților care beneficiază de ,,spor cu caracter specific”. Modificarea propusă este determinată inclusiv de lipsa de specialiști și fluctuației de cadre în cadrul autorităților administrative vizate. Principala cauză a acestui fenomen sunt salariile neatractive, în comparație cu cel din ramură pe plan internațional. Respectiv, salariile neatractive nu permit menținerea personalului calificat existent și angajarea personalului nou calificat.

VI. Referitor la modificările propuse la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – remarcăm că intervențiile propuse sunt determinate de modificările reflectate la Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, în contextul descentralizării activităților organizării transportului rutier contra cost în trafic raional/local/municipal, prin stabilirea competențelor autorităților administrației publice locale respective în acest sens. Totodată, în contextul, reglementării ,,activității de inspecție tehnică vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile”, se propune completarea cu actul permisiv respectiv, care permite desfășurarea acestei activități.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișiere:

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transportului rutier)

 

Imprimare