Pe teritoriul Primăriei Cristești, r. Nisporeni locuiesc 1300 persoane.
În localitate funcționează: Gimnaziul Cristești -128 elevi; grădinița de copii- 68 copii ; Biblioteca Publică; Punctul medical; 3 mari agenți economici; 6 magazine alimentare; 2 baruri; 4 ONG-uri; 575 deținători de cote de pămînt.

În satul Cristești accesul la apă sigură și accesul la sanitație sunt combinate inseparabil din moment ce ambele sunt necesare pentru o viață în demnitate și lipsa uneia duce la agravarea celeilalte că-ci este cunoscut faptul că multe din drepturile omului nu pot fi realizate fără apă, așa cum ar fi dreptul la standard adecvat de viață și dreptul cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală.

Executarea altor drepturi depinde de asemenea de dreptul la apă și sanitație de aceea apa este un subiect important pe agenda primăriei Cristești, raionul Nisporeni , care este condusă deja al 4-lea mandat de către primarul Alexei Secrieru.

Până în anul 2003 la nivel de localitate 80% din populația satului nu aveau acces la apă bună și sanitație de bază. În plus , reducerea numărului de persoane fără acces la apă și sanitație este un obiectiv al Planului Strategic de dezvoltare social – economice a satului Cristești pentru anii 2006- 2012 plan care urmează a fi reactualizat în 2013.

Aceste obiective au fost stabilite de către primărie, consiliul local cât și liderii din comunitate asumându-și obligația ca până în anul 2015 să implementeze proiecte pentru reducerea sărăciei, pentru protejarea persoanelor și grupurilor vulnerabile împotriva acțiunilor de marginalizare. Ceea ce înseamnă ca primăria folosește toate resursele disponibile pentru realizarea drepturilor cetățenilor la apă și sanitație.

La nivel individual , așa cum dorim ca drepturile noastre umane să fie respectate , așa și noi ar trebui să respectăm drepturile altora.

În primul rând dreptul la apă și sanitație este caracterizat prin disponibilitate. Și de acest principiu a ținut cont administrația publică locală , adică fiecare locuitor al satului are acces la o cantitate suficientă de apă într-un mod viabil și continuu. ( OMS preconizează 7,5 litri de apă pe zi pentru o persoană).

Pînă în anul 2003 localitatea Cristești folosea apa din cele 76 fîntîni și 2 cișmele , care nu aveau indici de calitate iar cetățenii nu dispuneau de informațiile necesare privitor la calitatea apei pe care o consumau.

Localnicii depindeau de surse de apă neprotejate și prin urmare , depindeau de apă potabilă nesigură din care cauză în localitate izbucneau focare de boli associate cu apa, mai ales la copiii de vîrstă preșcolară și școlară iar drept rezultat: un număr mare de zile omise la școală și grădiniță, boli asociate de calitatea apei, localniciii, de cele mai dese ori femeile , aduceau apa de la distanțe mari, instituțiile pedagogice nu dispuneau de surse de apă continuu, nu existau condiții care ar face posibilă respectarea igienei personale etc.

Avînd scopul de a asugura cu apă de calitate populația satului , primăria a căutat noi surse disponibile necesare pentru construcția unui sistem de alimentare cu apă a întregii localități, sa concentrat asupra tuturor aspectelor de aprovizionare cu apă cu scopul de a evita riscurile posibile de poluare în întregul sistem de la bazinul de captare și pe tot drumul pînă la consumator.

Și în urma efectuării analizelor repetate a apei de la izvoarele din pădure , care se aflau la o distanță de 2.5 km depărtare de sat, apa sa dovedit a fi de calitate , adică corespunde standardelor necesare.

Ținînd cont de toate acestea primăria a apelet la Direcția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare care își începuse activitatea în Moldova cu scopul de a primi susținerea financiară necesară pentru construcția unui sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă a populației din satul Cristești, r. Nisporeni

Proiectul a fost acceptat în anul 2003 ,luna iulie cu respectarea clauzelor:

• Fiecare familie să contribuie cu cite 250 lei, contribuție financiară,

• 5 zile muncă de voluntariat,

• și construcția camerei de branșament în fiecare gospodărie unde urma să fie instalat contorul.

Sa creat Asociația Obștească ,,Izvoare,, care pentru început a întrunit în componența sa 356 de familii- beneficiare de apă potabilă.

Lucrările au demarat în luna noiembrie 2003, iar în 2004 au fost finalizate. Asociația este condusă de un președinte. În cadrul AO mai activează un contabil, și 2 lucrători tehnici.

La adunarea generală a satului sau discutat și sau stabilit tarifele la apă. Prețul inițial a fost de 2,5 lei pentru un m3 de apă și o taxă de aboniment de 4 lei/ lunar, ca în 2009 tot la adunarea generală să fie primită hotărîrea de majorare a tarifelor pentru apă. Astfel un m3 a fost majorat la 4 lei iar taxa de aboniment la 6 lei.

Asociația Obștească ,,Izvoare,, activează déjà al 10-lea an. La 01. 01 . 2013 sau înregiatrat 407 consumatori, dintre care 4 instituții bugetare, 7 agenți economici 396 case individuale din 420 case existente.( 13 case singuratice, adică fără stăpîn nu sunt conectate) Asociația la moment dispune de un sold disponibil de 175 mii lei.

În acest an prin intermediul Asociației ,,Izvoare,, și cu susținerea financiară din partea Biroului Elvețian de Cooperare , Apa-San sistemul de aprovizionare cu apă potabilă se va extinde și în localitatea vecină Bolțun. Sunt înaintate deja 260 de cereri cu contribuție financiară proprie a fiecărei gospodării în sumă de 2000 lei cât și contribuție prin muncă .

La moment primăria Cristești în teritoriu dispune de serviciile principale de salubrizare , canalizare și aprovizionare cu apă a locuitorilor satului și prestare a serviciilor de transportare a deșeurilor din localitate cât și din satele vecine prin intermediul AO ,, Izvoare,, care activează în Cristești.

În plus un număr suficient de instalații sanitare ( cu servicii asociate) sunt în interiorul , sau în imediata apropiere a fiecărei gospodării, instituții publice, de sănătate, de învățământ și la locul de muncă, și nu există cazuri când sursele de apă să se afle la distanțe mari de la locul respectiv.

Femeile din satul Cristești sunt în aceeași poziție ca și bărbații. Dacă în trecut erau nevoite să care apă de la distanțe mari pentru pregătirea bucatelor, spălatul rufelor astăzi circa 60 % din gospodării au adus apa în casă, la bucătărie, la baie…

Împreună cu bărbații ele au participat activ și la implementarea proiectului fiind incluse în cele 9 grupuri de inițiativă din localitate care au contribuit la informarea populației, la strângerea contribuției de la săteni cât și la primirea deciziilor în consiliul local și la întrunirile cetățenilor. Toate procesele legate de planificare, proiectare, construcţie, întreţinere şi monitorizare a serviciilor de apă şi sanitație în Cristești sunt participative.

Permisibilitatea este un alt principiu respectat în această localitate că-ci apa şi celelalte servicii conexe, precum şi utilizarea de instalaţii sanitare corespund capacităţilor de plată a populaţiei locale. Iar în scopul de a evita discriminarea, cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri sociale sunt susținute în mod specific, prin măsuri pozitive. Prin hotărîrea adoptată la adunarea satului veteranii de război, bătrînii singuratici , invalizii de boală au fost scutiți de plata contribuției la conectarea la sistemul centralizat cît și de contribuția prin muncă. Datorită acestui fapt întreaga localitate are acces la apă de calitate îmbunătățind astfel nivelul de trai al oamenilor.

De condiții igienice mai bune se bucură, la moment, peste 200 de elevi și preșcolari, inclusiv personalul didactic în număr de 47 persoane unde au fost construite toalete cu respectarea condițiilor de igienă personală (înzestrate cu lavuare, săpun,uscătoare electrice) Sisteme de epurare a apelor reziduale de tip ”zone umede pre-construite” au fost construite pentru instituții , preconizate de altfel să deservească tot satul. La moment se folosesc la scoală, gradinită și 25 de famiilii.

Bunele practici în domeniul apei şi sanitației de la Cristești sunt durabile din punct de vedere economic, ecologic şi social şi impactul lor este continuu şi de lungă durată.

În 2001 sa implementat proiectul Construcția stației de epurare și a colectorului central de Canalizare în suma 3 400 000 lei cu susținerea financiară de la: ApaSan 2700000 lei; FEN 440000 lei; Consiliul raional Nisporeni 200 000 lei; Primăria Cristești 60 000 lei.

În 2009 primăria Cristești a implementat un proiect de construcție a Poligonului de deșeuri menajere cu susținerea FEN în sumă de 220 000 lei.

În 2010 au fost amenajate 3 cișmele cu finanțarea proiectelor de la FEN

În 2012 sa câștigat un proiect de construcție a câte 20 platforme și 60 de containere și procurarea unui automobil special pentru transportarea deșeurilor în satele Bolțun, Cristești, Iurceni, Bursuc de la FEN în sumă de 1 700 000 lei. Proiectul se implementează în s. Cristești, parțial în Iurceni, și Bolțun. Automobilul transportă deșeurile în s. Cristești , dar urmează să se extindă și în satele vecine.

Această experiență servește ca bază pentru pilotarea modelelor descentralizate de aprovizionare cu apă și de sanitație prietenoase mediului.

Implicând populația în planificarea , finanțarea, construcția și gestionarea sistemului de apă și sanitație, Primăria Cristești a demonstrat că , membrii comunității și administrația publică locală sunt capabile să gestioneze construcția și întreținerea infrastructurii sociale.

sursa video: www.trm.md

Imprimare