Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Finanțelor

Agenției Achizițiilor Publice

Partenerilor de dezvoltare

Autorităților publice locale

Mass-media

DECLARAȚIA CALM

privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări şi efectul asupra administraţiei publice locale (APL)

Prin prezenta Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM)  atrage atenția factorilor decizionali și opiniei publice asupra gravelor încălcări ale principiilor constituționale a autonomiei locale în legătură cu blocarea procesului de achiziții publice și a proiectelor investiționale la nivel local în rezultatul acţiunilor Agenției Achiziții Publice (AAP) privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări.

În special, Agenția Achiziții Publice (AAP) menţionează în comunicatul său că „în contextul evoluțiilor macroeconomice nefavorabile și insuficienței surselor interne (VMS și veniturile din privatizare) și externe (împrumutul Băncii Mondiale, DPO) de finanțare a deficitului bugetar aprobat pe anul 2015, Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr. 12/AP-09/100 din 01.07.2015 a informat Agenția Achiziții Publice despre aplicarea procedurii de suspendare a cheltuielilor bugetare, conform art.10 și art.40 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (cu modificările ulterioare)”. Drept urmare, AAP stabileşte că în baza cadrului legal existent, finanțarea de la bugetul de stat se va efectua doar pe cheltuielile cele mai necesare, care asigură funcționalitatea instituțiilor bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de regie și alte cheltuieli fără care instituția n-ar putea funcționa), în rest, cheltuielile ce țin de procurări, reparații și investiții urmează să fie suspendate atât la componenta de bază cit și la componentele mijloace speciale și fonduri speciale. În acest sens, întru evitarea unor blocaje financiare, generate de neplățile în sectorul bugetar, AAP, începând cu data de 07.07.2015 sistează temporar publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări.

http://www.tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-sistarea-temporar%C4%83-public%C4%83rii-%C3%AEn-buletinul-achizi%C8%9Biilor-publice 

Analizând acţiunile autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate prin pizma principiilor constituţionale şi legale de organizare şi funcţionare a colectivităţilor locale în general şi APL în special, ţinem să menţionăm următoarele.

Articolul 109 din Constituţia Republicii Moldova statuează că APL în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.

Conform art. 7 din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în realizarea competenţelor lor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie, consfinţită şi garantată prin Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care Republica Moldova este parte.

Conform art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006 principiul autonomiei locale presupune garantarea dreptului şi capacităţii efective a autorităţilor publice locale de a reglementa şi gestiona, conform legii, sub propria lor responsabilitate şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă din treburile publice, inclusiv, în cazul nostru, achiziţiile publice locale, care sunt legate de gestionarea patrimoniului local şi altor bunuri şi servicii.

De asemenea conform Legii respective este stabilit şi principiul integrităţii competenţelor, care presupune că orice competenţă atribuită autorităţilor publice locale trebuie să fie deplină şi exclusivă, exercitarea acesteia nu poate fi contestată sau limitată de o altă autoritate decât în cazurile prevăzute de lege.

Reieşind din comunicatul AAP, considerăm că a avut loc amestecul neîntemeiat și ilegal al autorităţilor administraţiei publice centrale (Ministerul Finanţelor şi AAP) în treburile locale printr-o scrisoare cu referinţe la art.10 și art.40 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar şi acţiunile corespunzătoare a AAP.  Prevederile legale invocate în scrisoare de Ministerul Finanţelor se referă la procesul executării doar a bugetului de stat, adică cităm „Ministerul Finanţelor poate bloca cheltuielile în cuantum suficient pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat prin legea bugetară anuală, cu excepţia cheltuielilor prioritare stabilite la art.10 alin.(4) din Lege, informând despre aceasta autorităţile publice centrale”.  Deşi, era necesar să fie făcute referinţe la Legea privind finanţele publice locale, ca lege specială pentru APL.  Printre altele, Legea finanţelor publice locale prevede unele limitări din partea organului central de specialitate, însă nici una din ele nu se încadrează în situaţia examinată. Iar prin art. 3 al Legii 397, de fapt se garantează autonomia financiară şi stabileşte că Bugetele UAT constituie elemente independente, care se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii de autonomie financiară Prin urmare, APL au fost limitate nejustificat în efectuarea achiziţiilor publice, care pot fi din diferite surse, ale bugetului local sau inclusiv cele a donatorilor și care nu au legătură cu bugetul de stat.

Concomitent aducem argumente suplimentare în favoare celor menţionate din legislaţia privind descentralizarea administrativă (cum ar fi art. 12 din Legea nr. 435). Astfel, autorităţile publice locale se bucură, în condiţiile legii, de autonomie financiară, adoptă bugetul lor propriu care este independent şi separat de bugetul de stat.

La rândul ei Legea nr.436 (art.3, 4 şi 6) prevede că APL beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat. Unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale. Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. Între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul întâi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Autorităţile administraţiei publice centrale consultă asociaţiile reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale în problemele ce ţin de administraţia publică locală. În acest sens și în mod normal, autoritățile publice locale sunt singurele care sunt în drept să decidă, în dependență de circumstanțe, amînarea sau stoparea procesului de achiziții publice. Nicidecum, autoritățile centrale.

De asemenea, atragem atenția asupra faptului, că procesul de organizare a licitațiilor este unul destul de anevoios și de lungă durată, iar blocarea și/sau tărăgănarea achizițiilor vor duce la faptul că autoritățile locale NU vor putea realiza anumite lucrări/investiții în perioade și termene corespunzătoare: astfel, multe lucrări sub aspectul calității și posibilității realizării lor, vor fi afectate (vremea rea – ploi, înghețuri, etc.).   

În afara celor menționate mai sus, au fost încălcate toate prevederile legale naționale și internaționale în vigoare pentru Republica Moldova privind obligativitatea consultării APL și structurilor sale asociative în toate chestiunile care-i vizează (de ex. art. 6 din Legea nr.436 privind administrația publică locală, art. 4 al Cartei Europene a autonomiei locale etc.).  

În contextul celor menţionate, CALM cere respectarea cadrului legal al Republicii Moldova din domeniul administrației publice locale, readucerea în cadrul juridic/legal al acțiunilor Agenției Achizițiilor Publice, asigurarea distincției între bugetele locale și cel de stat în cadrul procesului de achiziții publice, precum și deblocarea urgentă a procesului de achiziții publice prin asigurarea accesului APL la publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări finanțate din bugetele locale.

 

Viorel FURDUI

Director Executiv al  CALM

CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA SAU DESCĂRCA DECLARAȚIA CALM

 

Imprimare