Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | COMUNICAT privind noile amendamente la Legea privind achizițiile publice

vezi mai mult

CALM a semnat un protocol de cooperare cu Asociația Municipalităților din Rusia
18.08.2019     
 
Directorul executiv al CALM Viorel Furdui: „Toată clasa politică trebuie să înțeleagă că dacă nu dărâmăm această verticală a puterii, în zadar mai vorbim despre o justiție independentă”
15.08.2019     
 
Ana Moraru: „Să lăsăm primarii în pace și să ne privim în oglindă”
15.08.2019     
 
Un primar!
15.08.2019     
 
Primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM Constantin Cojocaru: „Dacă nu vom contribui la dezvoltarea economiilor locale, RM va fi sortită să bată încă mulți ani pasul pe loc"
15.08.2019     
 

COMUNICAT privind noile amendamente la Legea privind achizițiile publice

      
21.12.2018     www.facebook.com

Stimați participanți la achizițiile publice,

Vă informăm că la data de 14 Decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 319 din 30 Noiembrie 2018 prin care s-au adus anumite amendamente la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, care au intrat în vigoare odată cu publicarea acestora.

I. Majorarea pragurilor pentru achizițiile de valoare mică

Pragurile pentru achizițiile publice de valoare mică care sunt reglementate de Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (HG 665/2016) s-au majorat după cum urmează:

a. pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – pragul a fost majorat de la 80 000 de lei la 200 000 Lei;
b. pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – pragul a fost majorat de la 100 000 de lei la 250 000 Lei;

Prin urmare doar achizițiile publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît pragurile menționate mai sus vor cădea sub incidența Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

II. Majorarea pragurilor pentru procedura cererii ofertelor de prețuri (COP), modificarea prețului în cadrul licitației electronice

Începând cu 14 Decembrie 2018 procedura COP (art. 57 (1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice) poate fi utilizată de către autoritatea contractantă pentru achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii, dacă valoarea estimată a achiziţiei nu depăşește 800’000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 2’000’000 de lei pentru lucrări.

De asemenea a fost modificat alineatul (3) articolul 57 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice astfel încât fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, cu excepția cazului când atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este precedată de licitația electronică.

Totodată a fost modificat și alineatul (5) articolul 57 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Noua redacție prevede că pentru achiziții publice prin procedura COP, publicarea unui anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice este obligatorie numai dacă valoare estimată a achiziției depășește 200 000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 250 000 de lei pentru lucrări (art.2 alin.(1) lit. a) și b)).

III. Achiziția a 20% din loturi prin COP

A fost majorat pragul pentru utilizarea COP pentru 20% din valoarea estimată a tuturor loturilor care depășeșc pragul prevăzut la art. 2 alin. (3) a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Conform noilor amendamente la articolul 4 alineatul (7), (9) și (15) a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziționeze bunuri, servicii sau lucrări similare, dar divizate pe loturi a căror valoarea cumulată depășește pragul prevăzut la art. 2 alin. (3) a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura COP numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 800 000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 2 000 000 de lei pentru lucrări;
b) valoarea estimată cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii ofertelor de preţuri nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie furnizate sau prestate.

IV. Majorarea pragului pentru obligativitatea publicării anunţului de intenţie

Conform noilor modificări la Articolul 28 alineatul (4) pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 800 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 2 000 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.

V. Majorarea pragului pentru obligativitatea solicitării garanției

Conform noilor modificări la Articolul 68 alineatul (5) și (11), doar la achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2 000 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanție pentru ofertă sau de bună execuție.

VI. Modificarea perioadelor de clarificare

Conform noilor modificări la Articolul 35 (1), termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind:
a. 9 zile – în cazul în care valoare estimată a achiziției este mai mare decât 2 300 000 de lei pentru bunuri şi servicii și 90 000 000 de lei pentru lucrări (art. 2 (3));
b. 6 zile - în cazul în care valoare estimată a achiziției este mai mică decât 2 300 000 de lei pentru bunuri şi servicii și 90 000 000 de lei pentru lucrări (art. 2 (3));
c. 3 zile – în cazul procedurilor COP;

Alineatul (2) Articolul 35 s-a completat la final cu următoarele prevederi: „Autoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin. (4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau cererilor de participare pentru operatorii economic, ținând cont de perioada de întârziere.”