Prima pagină | Descriere

Descrierea Serviciului de Suport al Operatorilor Mici de Apă şi Sanitaţie (Serviciul SOMAS)

Ce este SOMAS?

- Serviciul de suport al operatorilor mici de alimentare cu apă şi sanitaţie a CALM, reprezintă totalitatea resurselor de expertiză asistență și instruire, cît și a datelor sistematizate în baze de date, concentrate într-un serviciu unic destinat îmbunătățirii calității prestării serviciilor de apă și sanitație de către operatorii mici din zonele rurale și orașe mici.

- Serviciul SOMAS va fi  parte a Centrului de Expertiză, Asistență Și Instruire (CEAI) din cadrul Secretariatului CALM.

Misiunea

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) urmărește un obiectiv fundamental de consolidare instituțională și consolidarea capacităților APL prin intermediul de trei dimensiuni principale:

- Consolidarea structurilor organizatorice și a procesului decizional intern (CALM Consiliu, Birou Executiv, Comitete, Rețele și filiale regionale )

- Consolidarea participării CALM și contribuție reală la procesul de politică națională (la nivel de guvern, parlament, comisii parlamentare, grupuri de lucru în cadrul ministerelor de resort și agențiilor de stat, la nivel internațional, atât în ​​Moldova, cât și în străinătate)

- Perfecționarea abilităților CALM în consolidarea capacităților APL din Moldova, inclusiv în domenii noi de reformă printr-o varietate de eforturi cuprinzătoare în cadrul serviciilor CALM, capacităților de expertiză și de cunoștințe

Destinaţia serviciului

Serviciul APĂ SAN, ca parte a CEAI este destinat primirii, sistematizării și analizei solicitărilor serviciilor de consultanță, identificării căii optime de prestare a serviciului, prestarea acestuia și evidența solicitărilor și serviciilor acordate.

Serviciul APĂ SAN are ca obiectiv general susținerea și consolidarea capacităților APL și operatorilor serviciilor de apă din  mediul rural.

Obiective specifice ale serviciului

 - Elaborarea, stabilirea și dezvoltarea unui mecanism de asistență complex pentru APL și operatorii din mediul rural în domeniul aprovizionării cu apă;

Consolidarea capacităților instituționale, administrative, financiare, economice etc. al autorităților publice locale și prestatorilor de servicii din domeniul aprovizionării cu apă din mediul rural;

Diversificarea și consolidarea asistenței și serviciilor CALM acordate APL și comunităților locale, în special în domeniu aprovizionării cu apă;

Identificarea problemelor și impedimentelor în activitatea APL și operatorilor din mediul rural, în vederea elaborării și promovării unor măsuri concrete de ordin legislativ/normativ, metodologic, informativ și/sau instructiv necesare;

Crearea și menținerea unei platforme permanente de comunicare, schimb de informație/experiență și promovare a drepturilor și intereselor sale specifice, pentru prestatorii/operatorii serviciilor mici de alimentare cu apă, în special a celor din mediul rural.

Scopurile serviciului

· Crearea unui centru unic de recepționare și prelucrare a solicitărilor de acordare a serviciilor de consultanță pentru operatorii mici din zonele rurale;

· Crearea menținerea și dezvoltarea platformelor de comunicare și schimb de experiență și bune practici între operatorii mici, cît și APL;

· Crearea mecanismului de suport ad-hoc pentru probleme cu care se confruntă comunitățile locale în activitățile de zi cu zi;

· Consolidarea capacităților autorităților locale și operatorilor mici pe termen mai lung inclusiv capacitățile personale, instituționale, de sistem, de politici la nivel local și central;

· Consolidarea Serviciilor CALM prestate APL și în special în domeniu de aprovizionare cu apă;

· Crearea menținerea și dezvoltarea bazelor de date și altor resurse informaționale pe domeniu;

· Evidența statistică și analitică privind solicitările de asistență și soluționarea acestora.

Serviciul are următoarele sarcini:

· Asigurarea recepţionării, înregistrării şi prelucrării tuturor informaţiilor privind necesitățile de asistență planificată sau ad-hoc, primite prin mesajele fax, mesajelor SMS şi MMS, telefonic, email, în cadrul seminarelor și meselor rotunde, prin intermediul platformei de schimb de experiență(forum) creat, chestionare, alte tipuri de solicitări a asistenţei;

· Identificarea solutiei optime de prestare a serviciului, prestarea serviciului şi evidenţa informaţiei cu privire la rezultatele prestării serviciului;

· Asigurarea cu resurse informaționale și consultanță pentru: inventarierea, evidența, planificarea intervențiilor și dezvoltarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație.

· Asigurarea interacţiunii informaţionale cu sistemele informaţionale de stat, departamentale, teritoriale;

Beneficiari cheie a Serviciului

- Autoritățile Publice Locale nivel I (Primari, consilieri locali, contabili, ingineri funciari, etc.);

Operatori mici (rurali);

Personalul tehnic și administrativ al operatorilor mici;

Beneficiari indirecți: Consumatorii de apă și sanitație.

Principiul  Serviciului

Serviciul APĂ SAN trebuie să asigure executarea atât a funcțiilor de bază ale Serviciului cât și a funcțiilor specifice, determinate de destinaţia sistemului, care sunt grupate pe domenii funcționale specializate.

Domeniile de prestare a serviciilor SOMAS 

Cadrul legal și aspecte juridice;

Organizarea și administrarea serviciilor de aprovizionare cu apă; 

Finanțarea, atragerea de investiții și fundamentarea economică;  

Analiza și diagnosticul sistemului de aprovizionare cu apă

Tariful (cu implicații de ordin financiar, managerial, tehnic și de luare a deciziei/aprobare)

Relația APL-operator;

Relația APL – consumatori;

Relația operator – consumatori;

Asigurarea și monitorizarea calității apei;

Aspecte tehnice și de administrare a sistemelor de aprovizionare cu apă;

Instruirea și consultarea personalului operatorului;

Reprezentarea operatorilor mici la nivel național.

Funcțiile de bază ale serviciului 

A.  În domeniul juridic

a) Elaborarea modelelor de acte (Regulamente, contracte, statut, etc.). Modelele de acte fiind puse la dispoziția operatorilor mici și APL;

b) Consultanță juridică în relațiile cu terți (servicii disconcentrate a statului în teritoriu, operatori ai altor servicii: electricitate, gaz, etc., consumatori);

c)  Consultanță juridică în domeniul protecției muncii;

d)  Organizarea de instruiri, mese rotunde și sesiuni de informare pentru diferite categorii de beneficiari din cadrul APL și a operatorului serviciului;

e) Elaborarea actelor normative și a documentelor de politici publice în domeniul apă și sanitație, reieșind din perspectiva operatorilor mici;

f) Elaborarea propunerilor de modificare și/sau completare a cadrului normativ național sau local, ținînd cont de ;

g) Avizarea proiectelor de acte normative și de politici publice naționale și locale pe domeniul apă și sanitație;

h) Monitorizarea sistematică a cadrului de politici și normative național și/sau local;

i) Elaborarea la cerere a documentelor de poziție individuale sau colective;

j) Formularea unor cereri, demersuri, contestații, recursuri și altor documente adresate autorităților publice din Republica Moldova, în interesul APL și care vizează domeniul aprovizionării cu apă;

B. În domeniul economico-financiar

a) Elaborarea regulamentelor cadru de formare a tarifului și politicilor tarifare;

b) Consultanță pe domeniul gestionării activelor și planificării strategice a investițiilor;

c) Finanțarea reparațiilor și înlocuirii utilajului care iese din funțiune;

d) Consultanță pe domeniul   contabil;

e) Ridicarea gradului de înțelegere a consumatorilor vis-avis de principiul de formare a tarifului și cuntumul acestuia;

C. În domeniul de Management și Administrare

a) Managementul serviciului de apă și sanitație;

b) Managementul și monitorizarea achizițiilor, și contractelor;

c) Planificarea pe termen scurt, mediu și lung;

d) Gestionarea situațiilor de conflict;

e) Gestionarea situațiilor de criză;

f) Managementul și motivarea personalului personalului;

g) Managementul consumatorilor;

h) Securitatea muncii.

D.  În domeniul tehnic

a) Asigurarea, verificare și monitorizrea calității apei;

b) Managementul sistemului de apă și sanitație;

c) Monitorizarea stării elementelor sistemului de apă și sanitație;

d) Identificarea pierderilor de apă și cauzelor;

e) Identificarea conectărilor neautorizate și furturilor;

f) Asigurarea verificării periodice a contoarelor;

g) Asigurarea, verificarea și monitorizarea calității apei;

h) Monitorizarea indicatorilor cheie pentru optimizarea și eficientizarea proceselor; 

E. În domeniul operațional logistic

a) Sistem Informațional Automatizat pe bază de GIS pentru crearea, actualizarea și gestionarea datelor spațiale ce țin de managementul serviciului, și în special a sistemelor de apă și sanitație;

b) Crearea menținerea și dezvoltarea bazelor de date și altor platforme informaționale

c) Baza de date a experților pe domeniu;

d) Baza de date a companiilor ce prestează servicii de construcție și montaj pe domeniu sau dețin utilaje și echipament în acest scop;

e) Baza de date a agenților economici prestatori a serviciilor de proiectare pe domeniu;

f) Baza de date a angajatorilor și angajaților;

F. În domeniul comunicare, instruire și informare:

a) Biblioteca electronică (Legislație, studii și publicații, modele de documente, etc.);

b) Organizarea instruirilor și cursurilor de perfecționare separate pentru toate grupurile țintă;;

c) Organizarea și desfășurarea Conferințelor, meselor rotunde, vizitelor pentru schimbul de experiență;

d) Asigurarea cu informație de ordin statistic, juridic, economic, financiar, economic, administrativ etc.;

e) Asigurarea accesului la baza de date cu informație și experți disponibili;  

f) Elaborarea unor programe și cursuri de instruire generale și/sau specializate pentru diferite categorii de actori locali;

g) Organizarea unor sesiuni informative/instructive tematice și/sau specializate pentru diferite categorii de funcționari/aleși locali, operatori, consumatori;

h) Elaborarea la cerere a unor note informative/analitice;

i) Elaborarea de ghiduri, manuale, instrucțiuni etc.

j) Organizarea unor întruniri cu factorii decizionali la nivel de Guvern, Parlament și alte autorități publice relevante. 

Funcții specifice, grupate în contururi funcționale

Acordarea serviciilor de consultanță și instruire

· Acordarea serviciilor de consultanță direct la oficiul CALM, conform unui orar prestabilit de serviciu între experți;

· Acordarea serviciilor de consultanță cu ieșirea experților în teritoriu;

· Acordarea serviciilor de consultanță prin intermediul comunicațiilor electronice: telefon, email, platforma web întrebări/răspunsuri și schimb de experiență, fax, portalul-web, mesaje SMS şi MMS, alte mijloace de comunicare electronică;

· Elaborarea modulelor de instruire pe categorii

· Organizarea de seminare, mese rotunde, vizite de schmb de experiență, instruiri în grup sau individual.

Elaborarea modelelor de documente și acte

· Identificarea tipului documentelor și actelor necesare, din prevederile Legislației și studiilor existente;

· Identificarea tipului documentelor și actelor necesare, din analiza solicitărilor beneficiarilor;

· Clasificarea documentelor și actelor pentru care urmează a fi elaborate modele;

· Selectarea experților pe domenii și contractarea lor;

· Elaborarea modelelor de documente și actelor necesare (regulamente, contracte, statut, etc.);

· Includerea modelelor de documente și acte în biblioteca electronica;

· Înștiințarea beneficiarilor despre existența modelelor de documente și acte în biblioteca electronica;

· Transmiterea modelelor de documente și acte către solicitanți;

· Monitorizarea și actualizarea modelelor de documente și acte conform modificărilor Legislative, sau la solicitare;

Crearea menținerea și dezvoltarea bazelor de date

· Crearea bazelor de date;

· Asigurarea funcționalului bazelor de date bazat pe posibilitatea de căutare în funcție de caracteristici, atribute, sortarea, imprimarea, căutarea după cuvântul cheie şi indiciul contextual;

· Colectarea dateleor necesare;

· Popularea bazelor de date cu seturi de date;

· Monitorizarea și actualizarea seturilor de date;

· Asigurarea protecției datelor datelor cu character personal;

· Informarea beneficiarilor despre conținutul bazelor de date.

Parteneri

Serviciul este creat cu suportul: Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova (ApaSan) este finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC),co-finanţat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) şi implementat de Filiala din Moldova a fundaţiei Skat.