Prima pagină | Legislație

Legislație

Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalaliilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (ediția a doua)

Lista actelor legislative/normative utilizate în activitatea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 1466 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă

Strandard român SR10898 // ALIMENTARI CU APA SI CANALIZARI. TERMENOLOGIE

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII // EXECUTAREA ŞI RECEPŢIA CONSTRUCŢIILOR // INSTRUCŢIUNI DE VERIFICARE A CALITĂŢII ŞI DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR ASCUNSE ŞI/SAU ÎN FAZE DETERMINANTE LA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE CP A.08.01 – 96

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII // PRINCIPIILE ŞI METODOLOGIA REGLEMENTĂRII ÎN CONSTRUCŢII // NCM A.06.02:2014 // Executarea lucrărilor topo-geodezice în construcții 

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII // PROCEDURA DE ELABORARE, AVIZARE, APROBARE ŞI CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII CERINŢE ŞI PREVEDERI PRINCIPALE NCM A. 07.02-2012

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 271  din  16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire  la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 741  din  18.12.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă,  de canalizare şi epurare a apelor uzate

REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI DECIZIE Nr. 7/16  din  27.12.2002 privind aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la prestarea  serviciilor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare şi  normelor de consum al apei potabile în municipiul Chişinău

REGULAMENTUL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ASIGURATE DE S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Cadrul legislativ pentru activitatea direcţiei alimentare cu apă şi canalizare.

RO ORDIN nr. 65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

LEGE Nr. 272  din  23.12.2011 apelor

LEGE Nr. 1515  din  16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător

LEGE Nr. 272  din  10.02.1999 cu privire la apa potabilă

LEGE Nr. 1402  din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1076  din  16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de  acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei  populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale

LEGE Nr. 440  din  27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

LEGE Nr. 1513  din  16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei*

Norme de elaborare şi realizare a măsurilor privind protecţia muncii. Aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republici Moldova nr.40 din 16 august 2001;

ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.02-84*

СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения. Водоснабжения и канализации.

Manualul national al operatorilor de apa si canalizare RO

Пособие по проектированию сооружений подземных вод (к СНиП 2.04.02-84) Москва, Стройиздат, 1989; PDF

Пособие по проектированию сооружений поверхностных вод (к СНиП 2.04.02-84) Москва, Стройиздат, 1989; PDF

Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) Москва, ЦИТП, 1989